4765 Csenger, Rákóczi utca 66.

06 70 409 1547

info@ofkkft.hu

Panaszkezelési szabályzat

Intézményünk oktatási tevékenysége mellett fontos szempont a képzésben résztvevők, partnerek elégedettsége, panaszaik, véleményük meghallgatása, figyelembe vétele. Ennek megfelelően a képzésben résztvevőt panasztételi jog illeti meg. Intézményünk a képzési folyamat valamennyi fázisában törekszik a panaszok okainak megszüntetésére, ezért lehetőséget biztosít arra, hogy a képzésben részt vevők panaszaikkal – azok kezelése végett – a megfelelő szinthez fordulhassanak attól függően, hogy a panasz tárgya miben rejlik.

Az ügyfél-visszajelzések, reklamációk fogadása, kiértékelése, a hiányosságok javítása és a visszajelzés, illetve az ügyfél felé irányuló korrekció a panaszkezelés részét képezi. Legfontosabb a reklamációk elkerülése. Szerződéses ügyletekben a szerződésben rögzítettek szerint, ennek hiányában a szokásoknak megfelelően kell intézni: az üzleti jó hírnév és az ügyfél elégedettségének érdekében korrektül és gyorsan. Társaságunk az ügyfél-reklamációkat, panaszokat kivizsgálja, azok okait feltárja, megszüntetésükre helyesbítő intézkedéseket határoz meg. A reklamációk kivizsgálásának eredményéről minden esetben tájékoztatja a reklamáló felet.

Panaszt a felnőttképzéssel kapcsolatos ügyekben lehet tenni (ügyfélszolgálati, oktatói magatartás, szervezők munkája, tárgyi feltételek megléte stb.)

A képzésben résztvevők az észrevételt:

 • írásban vagy szóban, illetőleg

 • személyesen vagy az oktatásszervező által jelezhetik az ügyfélszolgálaton az oktatóknak, a szakmai vezetőnek, illetve az érintett személyeknek.

Amennyiben lehetséges, az érintettnek a beérkezett panasz ügyében azonnal intézkednie kell, valamint tájékoztatni szükséges felettesét.

A szóbeli panaszt ügyfélszolgálati és képzési időben, az írásbelit ugyanekkor, illetve postán vagy elektronikus úton bármely időpontban lehet tenni.

A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket a szakmai vezető köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az egyik ügyvezetőnél intézkedést kezdeményezni.

Amennyiben a panasztétel írásban történt, a vizsgálat eredményéről, az esetleges intézkedésről a panasztevőt írásban kell értesíteni. Szóbeli panasztétel esetén a tájékoztatás szóban vagy írásban egyaránt történhet.

A panaszokról Intézményünk „Panaszkezelési jegyzőkönyvet” vezet, mely a következő adatokat tartalmazza:

 1. A panasz tételének időpontja.

 2. A panasztevő neve.

 3. A képzési program megnevezése, amelyben részt vesz.

 4. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, a panaszkezelési űrlap).

 5. A panaszt az „OFK” Oktatásfejlesztési Kft. nevében fogadó személy neve, beosztása.

 6. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye.

 7. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye.

 8. Az intézkedés végrehajtásért felelős személy neve.

 9. A panasztevő tájékoztatásának időpontja.

 10. Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma.

 11. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el.

 12. Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként feljegyzés a további teendő(k)ről.

A reklamációt felvevő kötelessége a reklamáció azonosító adatainak bekérése, valamint a nem megfelelőség egyértelmű írásos felvétele. A reklamációt felvevő azt az oktatásszervezőnek továbbítja, aki gondoskodik a jegyzőkönyvbe vételről. Az írásban érkező reklamációkat szintén az ügyfélszolgálati munkatársnak kell továbbítani. A szakmai vezető kivizsgálja a reklamációt – a kivizsgálásba az ügyvezető(ke)t is bevonva – melyet a „Panaszkezelési jegyzőkönyvben” rögzít.

A panasz kivizsgálását a panasz beérkezésének időpontjától számított 3-5 munkanapon belül meg kell kezdeni. A panasz elutasítása esetén a panasztevő tájékoztatásának legfeljebb 15 napon belül meg kell történnie. A panasz rendezését és az ezzel összefüggő tájékoztatást összesen legfeljebb 30 napon belül le kell zárni. Amennyiben a fenti időtartamnál várhatóan hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása és lezárása, a panasztevőt a bejelentéstől számított 15 napon belül írásban értesíteni kell arról, hogy az ügye folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról. Amennyiben a panasz, bejelentés elutasításra kerül, akkor a válasznak az indoklást is tartalmaznia kell. Az írásban benyújtott panaszt, annak mellékleteivel együtt 5 évig kötelező megőrizni.

Jogos panasz esetén a kompenzációs lehetőségek:

 • a képzési díj részének vagy egészének visszafizetése,

 • későbbi képzésben történő térítésmentes részvétel.

Intézményünk az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását, szabályzatát a képzésben résztvevők számára hozzáférhetővé teszi az ügyfélszolgálaton, arról igény esetén tájékoztatást nyújt.


 


 

Fodorné Zagyi Orsolya          Demeter Ágnes

szakmai vezető                          ügyvezető

OFK OKTATÁSFEJLESZTÉSI KFT.

KAPCSOLAT / ELÉRHETŐSÉG

Ajándékutalványt a következő email címen lehet igényelni: info@ofkkft.hu
+36/70/409-1547
ofk.tanulas@gmail.com
4765 Csenger , Rákóczi utca 66.

Panaszkezelés

Impresszum

Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek

Regisztráció