4765 Csenger, Rákóczi utca 66.

06 70 409 1547

info@ofkkft.hu

Adatvédelmi tájékoztató

"OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. - Engedélyszám: E/2020/000333;

Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000337

Adatkezelési Tájékoztató

 Az „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. adatkezelési tájékoztatója

 

 1. Bevezetés

 

Társaságunk, az „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. (továbbiakban Társaság) működése során több célból is kezel személyes adatokat a felhasználók, ügyfelek jogainak szem előtt tartásával, valamint a jogszabályi követelmények betartásával. Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Társaságunk elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokról megfelelő módon és időben értesíti a felhasználókat, partnereket. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (info@oftkft.hu, ofk.oktatasfejlesztes@gmail.com ), és kollégáink megválaszolják kérdését.

Társaságunk fontosnak tartja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson az adatkezelési tevékenységeivel érintett személyes adatok kezeléséről, és azok körülményeiről. A személyes adatok csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre, amely célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi adatkezelési tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

Táraságunk az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.,adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. tör vény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27., GDPR)

 

 1. Adatkezelő megnevezése, adatai

 

Adatkezelő megnevezése:                                     „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                                Cg.15-09-082480

Adatkezelő székhelye:                                           4765 Csenger, Rákóczi utca 66.

Adatkezelő telephelye:                                          4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 54/a

Adatkezelő képviselője:                                         Fodorné Zagyi Orsolya

Adatkezelő elérhetősége:                                       +36 70-409-1547,

                                                                            ofk.oktatasfejlesztes@gmail.hu;

                                                                            info@ofkkft.hu

 

 1. Adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2023. január 1-től visszavonásig tart. A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott, és 2018. május 25-től a hatályba lépő Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete által meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

 

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése. Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (írásban) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

 

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. A Társaság adatvédelmi felügyeletét az ügyvezető látja el.

 

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az ofk.oktatasfejlesztes@gmail.hu e-mail címen.

 

  1.  Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

 

  1. Tiltakozás joga

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, Társaságunk az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

  1. Zárolás

 

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

  1. Törlés

 

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

 

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. A Kezelt személyes adatok köre és továbbítása Kötelező adatszolgáltatás keretében

 

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) ezen adatok körét az Fktv. a szakképzési tv., a munka törvénykönyve és a Számviteli törvény határozza meg:

Az Fktv. 15.§ (1b) szerint a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer és a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából

 1. a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján
 1. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő személynek az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának ellenőrzését biztosítja és az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát központi kormányzati szolgáltatási busz használatával átadja,
 2. az oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a képzésben részt vevő személynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 2. § l) pontjában meghatározott adatát átadja vagy
 1. a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatója az Onytv. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot szolgáltat térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára. A felnőttképzési államigazgatási szerv az a) pont aa) alpontja szerinti ellenőrzés eredményeként felmerült eltérés esetén a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében a felnőttképző által rögzített adatot az ellenőrzés során átadott adatnak megfelelően a felnőttképző külön értesítése nélkül automatikusan javítja.

 

Az Fktv. 21. § alapján a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

 1. a képzésben részt vevő személy
 1. természetes személyazonosító adatait és - az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító számát,
 2. elektronikus levelezési címét és
 3. legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
 1. a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 1. legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelvismeretével,
 2. a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 3. a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 4. a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. (3) (4) (5) A felnőttképző az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

 

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a vonatkozó ágazati törvények alapján kezeli az Társaságunk papíralapon és elektronikusan is. Az Sztv. és az Fktv. szerint 8 évig tárolja az adatokat, elkülönítetten, zárt szekrényekben, az információbiztonsági szabályzatnak megfelelően.

 

 1. Adattovábbítás külföldre:

 

Nem történik adattovábbítás.

 

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                        1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                           www.naih.hu

Tel.:                               06 1/391-1400

Fax:                               06 1/391-1410

 

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Adatkezelés a honlapon

 

A honlap (www.ofkkft.hu) úgy került kialakításra, hogy az Ön személyes adatainak Társaságunk általi kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap (http://www.ofkkft.hu/) felkeresésével Ön személyes adatokat ad át Társaságunk számára. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Társaságunk ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

 

Önnek további, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 3. § 2. pontja szerinti személyes adatokat is rendelkezésre kell bocsátania. A hatályos jogszabályi környezetben ugyanis ezen kiegészítő adatok nélkül Társaságunk nem nyújthatja szolgáltatásait, illetve Önnel nem tudna kapcsolatot tartani.

A szolgáltatásunkhoz a képzésekre, konferenciákra való jelentkezés önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy Ön ezen adatai megadásával és a regisztráció elvégzésével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását adja Társaságunknak az adatkezeléshez.

 

Az „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. Egyedi Adatkezelési Tájékoztatója

 

Társaságunk a továbbiakban adatkezelési célonként nyújt tájékoztatást a konkrét adatkezelési tevékenységeiről, amelynek során a kezelt adatokat érintő legalapvetőbb jellemzők kerülnek ismertetésre. Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon személyes adatok eltérő adatkezelési célonként többször is előfordulhatnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, amennyiben az adatkezelési tevékenységét érintő bármilyen körülményben, elérhetőségeiben változás következik be, a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor, külön előzetes értesítés nélkül módosíthassa.

 

 

 1. Ügyfelek, képzésben résztvevők kapcsolattartásával, képzésre való jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Ügyfeleink, partnereink személyes adatai kezelésének célja, hogy a Társaságunk az Önnel létesítendő vagy fennálló üzleti kapcsolata során a megadott elérhetőségek valamelyikén elérhesse, igényeit megismerhessük.

 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Társaságunk kapcsolattartás céljából az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), E-mail címét, telefonszámát, valamint postai címét kezeli.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz Társaságunk azon tagjai férnek hozzá, akik a képzések megszervezésével járó feladatokat látják el, valamint akik erre jogosultsággal rendelkeznek.

 

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, üzleti jogviszony létesítése esetén 8 évig.

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

 

 1. A jelen adatkezelési művelet során az elektronikus kapcsolattartás (e-mail) keretében kezelt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként tárhelyszolgáltató tevékenységet az Elme-Projekt Kft. látja el.

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telephely: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 35.

Székhely: 4174 Bihartorda, Kossuth utca 43.

Telefonszám: +36 70 622-3222

E-mail cím: info@elmeprojekt.hu

 

 1. A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság a Magyar Posta Zrt. postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: + 36-1-767-8200

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: http://www.posta.hu

 

Csenger, 2023. január

 

„OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.

OFK OKTATÁSFEJLESZTÉSI KFT.

KAPCSOLAT / ELÉRHETŐSÉG

Ajándékutalványt a következő email címen lehet igényelni: info@ofkkft.hu
+36/70/409-1547
ofk.tanulas@gmail.com
4765 Csenger , Rákóczi utca 66.

Panaszkezelés

Impresszum

Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek

Regisztráció